Anunt concurs post contractual – sofer microbuz scolar

 ANUNŢ

 PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR ILFOV,  cu sediul în oraș Buftea, str. Stirbey Voda, nr. 18 , judeţul. Ilfov , organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: sofer microbuz scolar , conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

 Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă în data de 06.09.2021,  ora 9.00,

Proba interviu în data de 06.09.2021,  ora  14.00,

 Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii (obligatoriu): medii

– vechime (obligatoriu): 2 ani

-Poseda permis de conducere   categoria “D”  ;

 -Poseda atestat  pentru trasportul  rutier de personae , eliberat de ARR ;

 -Nu a fost condamnat  sau condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie  , care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea  .

 -Are cetatenie romana ;

 -Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto ,

-Aviz psihologic ,

-Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si vechimea de conducator auto ,

-Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca ,

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Palatului Copiilor si Elevilor Ilfov din Buftea,str.Stirbey -Voda , nr.18,judet  Ilfov

BIBLIOGRAFIE:  :

 • Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004, Publicata in M.O., Partea l nr. 1105 din 26.11.2004.
 • U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , versiune consolidate la data de 01.02.2014.
 • HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier , versiune consolidata la data de 12.01.2012 ,
 • 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002.

         Componenta dosarului de concurs  :

 • Cerere de inscriere la concurs
 • Declaratia pe propia raspundere , conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, respectiv daca persoana care candideaza pe post are sot/sotie sau rude sau afini pana la gradul al treilea  inclusiv , care sunt salariati ai Palatului Copiilor si Elevilor Ilfov si a structurilor apartinatoare aflati intr-o pozitie de conducere , control , autoritate  cu  postul scos la concurs .
 • Copie legalizata act de identitate sau orice alt document care  atesta identitatea,potrivit legii , dupa caz,
 • In cazul in care candidatul si-a schimbat numele , se solicita copii legalizate dupa documentele care atesta schimbarea numelui – certificat de casatorie  sau dovada schimbarii numelui  ,
 • Copii legalizate dupa documentele care sa  ateste nivelul  studiilor  si a altor acte care atesta efectuarea  unor specializari, copiile documentelor care sa ateste  indeplinirea conditiilor specifice  pentru fiecare post pentru care candidatul i-si depune dosarul ,
 • Copia carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta  in original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor si copie conform cu originalul  dupa ultimul contract individual de munca  ,
 • Cazier judiciar ,
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica si psihica , corespunzatoare eliberata cu cel mult sase luni anterior delurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului  sau de catre unitatiile sanitar abilitate . Aceasta va contine in clar, numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia  , in formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii .
 • Curiculum vitae in format European care sa ateste locurile de munca in care a mai frecventat  si studiile de specialitate  in format European .
 • Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului .

 ACTIVITATI:

-12.08.2021-Publicare anunt

-12-26 august 2021-perioada depunere dosare

-30 august 2021-selectia dosarelor

-31 august 2021-afisarea selectiei dosarelor

-06.09.2021-ora  9.00 proba scrisa

-06.09.2021-ora 14.00 interviu

-07.09.2021-afisarea rezultatelor probei scrise

-pana pe 08.09.2021, ora 10.00, depunerea contestatiilor

-09.09.2021-afisarea rezultatelor contestatiilor

                     

 

Relaţii suplimentare la sediul: Palatului Copiilor si Elevilor Ilfov persoană de contact: Dicianu Elena-Diana telefon  0723.652.711.

 

DIRECTOR,

 PROF.DICIANU ELENA-DIANA